متون حقوقی


کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک، ۱۹۵۸)
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
     
قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری تجاری بین‌المللی (۱۹۸۵) با تغییرات ۲۰۰۶
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html
     
كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا (۱۹۸۰)
www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html
     
قواعد داوری آنسیترال (۱۹۷۶)
www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf
     
قواعد داوری آنسیترال (اصلاح شده در سال ۲۰۱۰)
www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf
     
123