/ نمونه شرط داوری مرکز
نمونه شرط داوری مرکز2018-10-09T16:47:23+00:00

شرط داوری نمونه‌ی مرکز منطقه‌ای داوری تهران

مرکز منطقه‌ای داوری تهران درج شرط نمونه ذیل را در قراردادها به تمامی طرف‌هایی که می‌خواهند اختلافات خود را بر اساس قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران حل و فصل نمایند، توصیه می‌کند:

«هرگونـه و تمامـی اختلافـات ناشـی از، راجـع بـه یـا در ارتبـاط بـا قـرارداد حاضــر از جملــه هرگونــه اختــلاف مرتبــط بــا وجــود، اعتبــار یــا انقضــای قـرارداد، بـه مرکـز منطقـهای داوری تهـران (TRAC) ارجـاع میگـردد و مطابـق قواعـد داوری ایـن مرکـز بـه صـورت نهایـی حـل و فصـل خواهـد شـد.»

مندرجات اختیاری:

دیوان داوری شامل یک داور / سه داور میباشد.

محل داوری شهر … میباشد.

زبان داوری … میباشد.

قانون ماهوی حاکم بر این قرارداد قانون … میباشد.