/ نمونه شرط داوری مرکز
نمونه شرط داوری مرکز 2018-03-22T03:20:43+00:00

شرط داوری نمونه‌ی مرکز منطقه‌ای داوری تهران

مرکز منطقه‌ای داوری تهران درج شرط نمونه ذیل را در قراردادها به تمامی طرف‌هایی که می‌خواهند اختلافات خود را بر اساس قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران حل و فصل نمایند، توصیه می‌کند:

«هرگونه و تمامی اختلافات ناشی از، راجع به یا در ارتباط با قرارداد حاضر از جمله هر گونه اختلاف مرتبط با وجود، اعتبار یا انقضای قرارداد، به مرکز منطقه‌ای داوری تهران ارجاع می گردد و مطابق قواعد داوری این مرکز به صورت نهایی حل و فصل خواهد شد. قانون حاکم بر داوری […]* می باشد. »

* به انتخاب طرفین
طرفها همچنین می‌توانند زبان ، محل داوری و این‌که یک یا سه داور در مورد اختلاف تصمیم‌گیری نمایند را در شرط داوری ذکر کنند.