/ متون حقوقی
متون حقوقی 2018-03-22T03:20:46+00:00

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک، ۱۹۵۸)
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html

قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری تجاری بین‌المللی (۱۹۸۵) با تغییرات ۲۰۰۶
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html

كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين‌المللي كالا (۱۹۸۰)
www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/treaty.html

قواعد داوری آنسیترال (۱۹۷۶)
www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf

قواعد داوری آنسیترال (اصلاح شده در سال ۲۰۱۰)
www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules-revised/arb-rules-revised-2010-e.pdf

کنوانسیون اروپایی ناظر به داوری تجاری بین‌المللی (کنوانسیون ژنو، ۱۹۶۱)
www.trac.ir/DownloadFiles/geneva%20conv.pdf

کنوانسیون سازمان ملل در مورد شفافیت در داوری کشورهای سرمایه گذار معاهده محور ( کنوانسیون شفافیت موریس، ۲۰۱۴)
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention.html

قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌المللی
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2002Model_conciliation.html

توصیه‌های آنسیترال در خصوص نحوه‌ی برگزاری داوری (۱۹۶۶)
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1996Notes_proceedings.html

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران (۱۳۷۶)
www.trac.ir/DownloadFiles/Iran%20Arbitration%20Act.pdf

قواعد داوری مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)
http://www.trac.ir/DownloadFiles/TRAC%20Rules%20of%20Arbitration_En.pdf